VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

CA30 - Cục Đẩy Công Suất

Cục đẩy công suất CA30

Thông số kỹ thuật

- 16 Tụ, 60 Sò

- Công suất: 
  + Stereo Power  = 1800W
  + Stereo Power  = 2800W
  + Stereo Power  = 4000W
  + Stereo Power  = 2400W
  + Stereo Power  = 7000W

- Frequecy Response: 20Hz - 20KHz +0/-0.3dB